طرح وفا
-(3 Body)  Print

به اطلاع مي رساند کليه مشترياني که در بازه زماني 16 خرداد96  لغايت 20 تير ماه 96 اقدام به بستن سپرده هاي  بلند مدت يک ساله تا پنج ساله ويا کوتاه مدت سه ماهه تا شش ماهه خود نموده اند،در صورت مراجعه به شعبه تا تارخ31 مرداد96 ودرخواست احياء سپرده قبلي ويا افتتاح سپرده اي با شرايط جديد، مبلغ جريمه سود مربوط به انسداد سپرده قبلي به آنها عودت مي گردد.