طرح زيتون 1 و 2 و3 موسسه اعتباري ثامن
-(3 Body)  Print
  1. طرح زيتون1      سپرده کوتاه مدت روز شمار  با واريز سود ماهيانه بوده، که افتتاح آن  صرفا تا تاريخ 31 تيرماه96 امکان پذير مي باشد
  2. طرح زيتون 2    سپرده بلند مدت يک ساله با واريز سود ماهيانه  با شرايط زير مي باشد :

الف- حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده يک ساله زيتون 2  10.000.000.000  ريال تعيين  مي گردد.لکن تقليل مبلغ سپرده زيتون 2 (يک ماه پس از افتتاح)، به کمتر از مبلغ مذکور امکان پذير وبلامانع مي باشد.

ب- کاهش مبلغ سپرده يک ساله زيتون 2 تا سقف 30% مبلغ سپرده نسبت به مبلغ تقليل يافته هيچگونه تعديل سودي در بر نخواهد داشت.

ج- افتتاح سپرده يک ساله زيتون 2 صرفا تا تاريخ 31 تيرماه96 امکان پذير مي باشد.

  1. طرح  زيتون3   : طرحي تسهيلاتي با شرايط زير مي باشد که مشتري مي تواند  با افتتاح سپرده کوتاه مدت شش ماهه زيتون 3  وپس از گذشت سه ماه از تاريخ افتتاح سپرده  نسبت به درخواست تسهيلات اقدام نمايد:

الف- نرخ سود علي الحساب ساليانه  سپرده زيتون 3  ، 13% مي باشد

ب- واريز سود سپرده زيتون 3 به صورت ماهيانه صورت مي پذيرد

ج- حداکثر تسهيلات پرداخت تا سقف 90% سپرده .

د- سود تسهيلات اعطايي با نرخ 18 % محاسبه مي گردد.

ه- حداکثر مدت باز پرداخت تسهيلات 60ماه مي باشد

و : حداقل مبلغ جهت سپرده گذاري 50 ميليون ريال مي باشد