موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
خريد شارژ سيم کارت
-(311 Body)  Print

 

خريد  شارژ همراه اول :

خريد شارژ به دو صورت دستي و خودکار  در در گاه هاي خودپرداز ، موبايل بانک و اينترنت بانک انجام ميگردد. در حال حاضر فقط خريد به صورت دستي آماده و قابل بهره برداري ميباشد. براي خريد شارژ بايد شماره حساب را انتخاب و شماره تلفن همراه را ذکر نمائيد.

1- خودپرداز                        2- موبايل بانک              3   - اينترنت بانک 

 

 

 

 

خريد  شارژ ايرانسل :

خريد شارژ به دو صورت دستي و خودکار  در در گاه هاي خودپرداز ، موبايل بانک و اينترنت بانک انجام ميگردد. در حال حاضر فقط خريد به صورت دستي آماده و قابل بهره برداري ميباشد. براي خريد شارژ بايد شماره حساب را انتخاب و شماره تلفن همراه را ذکر نمائيد.

1- خودپرداز                        2- موبايل بانک              3   - اينترنت بانک 

 

 

 

خريد  شارژ رايتل :

خريد شارژ به دو صورت دستي و خودکار  در در گاه هاي خودپرداز ، موبايل بانک و اينترنت بانک انجام ميگردد. در حال حاضر فقط خريد به صورت دستي آماده و قابل بهره برداري ميباشد. براي خريد شارژ بايد شماره حساب را انتخاب و شماره تلفن همراه را ذکر نمائيد.

1- خودپرداز                        2- موبايل بانک              3   - اينترنت بانک

 

 

خريد  شارژ تاليا :

خريد شارژ به دو صورت دستي و خودکار  در در گاه هاي خودپرداز ، موبايل بانک و اينترنت بانک انجام ميگردد. در حال حاضر فقط خريد به صورت دستي آماده و قابل بهره برداري ميباشد. براي خريد شارژ بايد شماره حساب را انتخاب و شماره تلفن همراه را ذکر نمائيد.

1- خودپرداز                        2- موبايل بانک              3   - اينترنت بانک