طرح تسهيلاتي ثمره ثامن
-(321 Body)  Print

درچارچوب اين طرح و در قبال اعتبار سنجي حساب هاي کوتاه مدت  روزشمار و خاص(2%) اعطاي تسهيلات مطابق با شرايط جدول زير صورت مي پذيرد.

رديف

مدت بازپرداخت

نسبت برابري

نرخ تسهيلات

پايه معدل گيري

1

18 ماه

2

                20%        

3 ماه

2

24 ماهه

1.5
 
 

 

  - نسبت برابري عبارتست از نسبت تسهيلات به معدل موجودي 3 ماهه .

- سقف تسهيلات اعطايي در قالب طرح اعتباري مذکور حداکثر 500.000.000 ريال(پانصد ميليون ريال)مي باشد

-جهت کسب اطلاعات بيشتر به نزديکترين شعبه موسسه مراجعه نمائيد.