طرح پيوند
-(336 Body)  Print

درچارچوب اين طرح و در قبال اعتبار سنجي سپرده هاي کوتاه مدت  روزشمار (10%)، اعطاي تسهيلات مطابق با شرايط جدول زير صورت مي پذيرد.

نوع تسهيلات

مدت باز پرداخت

پايه معدل گيري

نرخ تسهيلات

نسبت برابري(n)

مبادله اي تقسيطي

حداکثر 36 ماه

6 ماه

18%

1.5

  1. نسبت برابري : عبارت است از نسبت تسهيلات به معدل موجودي 6 ماهه
  2. -پرداخت تسهيلات حداقل 2 ماه پس از افتتاح حساب مي باشد.
  3. حداکثر تسهيلات پرداختي مبلغ يک ميليارد وپانصد ميليون ريال (1500000000ريال) مي باشد.