طرح اعتباري نسيم
-(306 Body)  Print

درچارچوب اين طرح و در قبال اعتبار سنجي حساب هاي کوتاه مدت  روزشمار و خاص(2%) اعطاي تسهيلات مطابق با شرايط جدول زير صورت مي پذيرد.

رديف

پايه معدل گيري (به ماه)

حداکثر بازپرداخت تقسيطي ماهانه

نرخ اسمي تسهيلات

نسبت برابري

1

4

30

18%

يک برابر

2

5

36

3

6

42

4

7

48

5

8

54

6

9

60

 

 

ميزان تسهيلات اعطايي به تناسب معدل ايجاد شده بر مبناي پايه پيش بيني شده 4 تا 9 ماه به ميزان 1برابر مي باشد.

-پرداخت تسهيلات حداقل 2 ماه پس از افتتاح حساب مي باشد.

-سقف تسهيلات : حداکثر به مبلغ 2.000.000.000 (دو ميليارد  ريال) مي باشد

-جهت کسب اطلاعات بيشتر به نزديکترين شعبه موسسه مراجع نمائيد.