طرح تدبير
-(244 Body)  Print

درچارچوب اين طرح و در قبال اعتبار سنجي سپرده هاي کوتاه مدت خاص (2%)، اعطاي تسهيلات مطابق با شرايط جدول زير صورت مي پذيرد

نوع تسهيلات

مدت باز پرداخت

پايه معدل گيري

نرخ تسهيلات

نسبت برابري(n)

مبادله اي تقسيطي

حداکثر 36 ماه

9 ماه

13%

1

  1. نسبت برابري : عبارت است از نسبت تسهيلات به معدل موجودي 9 ماهه
  2. پرداخت تسهيلات حداقل 2 ماه پس از افتتاح حساب مي باشد.
  3. حداکثر تسهيلات پرداختي مبلغ هشتصد ميليون ريال(800.000.000 ريال) ميباشد