پويا 1
-(1031 Body)  Print

سپرده کوتاه مدت 6ماهه پويا

افتتاح سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 6 ماهه پوياو دريافت سود علي الحساب ماهيانه.

حداقل مبلغ براي افتتاح سپرده سرمايه گذاري پويا 10.000.000 ريال

نرخ سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پويا با نرخ 11%

نرخ سود تسهيلات اعطايي پويا 14 %

پرداخت تسهيلات تا سقف 90% مبلغ سپرده افتتاح شده.

پرداخت تسهيلات در قبال سپرده سرمايه گذاري پويا1 روز پس از افتتاح حساب.

مدت باز پرداخت تسهيلات تا سقف 60 ماه