موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(55 Body) 

سيدحسام الدين طباطبائيان

موسسه اعتباري ثامن - مديريت سازمان و روش ها
86762660 
 
86762664 
سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی

سوابق اجرایی

فعالیت در اداره سازمان و روش ها بعنوان معاون تدوین و بهبود روش ها ، رئیس دایره تدوین روش ها و فعالیت درشعب موسسه اعتباری ثامن

رئیس و دبیر کمیته تدوین و بازنگری دستورالعمل ها و فرایند های موسسه اعتباری ثامن

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

مدرس دروس بانکداری در موسسه اعتباری ثامن

عضویت ها

عضو کمیسیون جذب و ارزشیابی منابع انسانی ( انتصابات ) موسسه اعتباری ثامن

عضو شورای راهبری سیستم های متمرکز موسسه اعتباری ثامن

عضوکمیته طراحی و توسعه محصول موسسه اعتباری ثامن

عضو اتاق فکر مرکزی موسسه اعتباری ثامن