موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(36 Body) 

محمد حسن قانع

موسسه اعتباري ثامن - مديريت بودجه
89325150 
 
89325144 
سوابق اجرایی

معاون اداره حسابداری کل(4سال)

مدیرحسابداری کل(13سال)

مدیرسرمایه گذاریها وتسهیلات( 8 سال)