موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(52 Body) 

محمد تقي مقسمي

موسسه اعتباري ثامن - مديريت نظارت و ارزشيابي
82072080 
bazrasi@Samentaavoni.ir 
82072288 
سوابق اجرایی

مدیریت حوزه های مختلف بانک صادرات استان خوزستان-ریاست اداره ساختمان بانک صادرات استان خوزستان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صادرات استان اردبیل

ریاست منطقه 14 بانک صادرات استان تهران

ریاست هیئت مدیره  و مدیر عامل بانک صادرات استان اصفهان

مدیر امور هماهنگی بانک های صادرات استان ها

ریاست منطقه 1 تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع)

مدیریت تسهیلات و سرمایه گذاری تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع)

مدیریت امور شعب بانک صادرات استان خوزستان

مدیر امور خدمات پشتیبانی بانک صادرات

عضویتها

عضو هیئت مدیره غیر موظف استان آذربایجان شرقی

عضو هیئت مدیره غیرموظف استان یزد

عضو هیئت مدیره بانک صادرات استان سمنان