موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(56 Body) 

قاسم اصغري

موسسه اعتباري ثامن - مديريت نظارت و ارزشيابي
82072080 
bazrasi@Samentaavoni.ir 
82072288