موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(38 Body) 

ناصر رستمي

عنوان پست : مديريت حقوقي
82072088 
hoghoghi@samentaavoni.ir 
820872084 
سوابق اجرایی

33 سال در بانک صادرات و آخرین پست سازمانی رئیس اداره حقوقی

11 سال در بانک سامان بعنوان رئیس اداره حقوقی