موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(44 Body) 

قاسم اصغري

موسسه اعتباري ثامن - مديريت آمار و برنامه ريزي
82072250 
asghari@Samentaavoni.ir 
82072127 
سوابق اجرایی

رئیس شعبه ،کارشناس انفورماتیک

معاون انفورماتیک

کارشناس سازمان ها و روشها

مدیریت آمار و برنامه ریزی

مدیریت آمار و انفورماتیک

مدیر حسابداری مدیریت