موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(107 Body) 

حسين اسلامي زاده

موسسه اعتباري ثامن - مديريت منابع انساني
02182072020 
 
02182072622 
سوابق علمی و تحصیلی

لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

7 سال سابقه تدریس در امورات فرهنگی و جنگ نرم

17 سال مسئولیت در سطوح مختلف واحد های ستادی در حیطه منابع انسانی و آموزش

6 سال خدمت در حیطه منابع انسانی در واحد های اجرایی

9 سال سابقه مسئولیت در سطوح مختلف واحدهای ستادی در حیطه فرهنگی