موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(74 Body) 

مهدي گل محمدي درياکناري

موسسه اعتباري ثامن - مديريت پيگيري و وصول مطالبات
82072160 
Motalebat@samentaavoni.ir 
88792624 
سوابق اجرایی

17 سال سابقه کارشناسی و مدیریتی بانکی در موسسه اعتباری ثامن

مدرس اصول موثر وصول مطالبات

رئیس دایره و معاون مدیریت وصول مطالبات در موسسه اعتباری ثامن

عضویت ها

عضویت در کمیته ها و کارگروه های بانکی اعم از CRM ، وصول مطالبات و ...