موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(118 Body) 

عليداد اميري

موسسه اعتباري ثامن - مديريت سرمايه گذاري
89325171 -89325198 
Amiri-a@samentaavoni.ir 
89325199 
سوابق اجرایی

مدیریت امور شعب بانک صادرات استان خوزستان

ریاست منطقه یک

مسئول حوزه حقوقی

مسئول اداره ساختمان

سابقه خدمت در بانک صادرات 32 سال