موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(39 Body) 

محمد بياتاني

موسسه اعتباري ثامن - معاونت امور شعب
89325123-89325124 
Omoorbanki@Samen.ir 
 


 

سمت فعلی:  معاونت بانکداری، معاونت تسهیلات و سرمایه گذاری

سوابق علمی و تحصیلی

*کارشناس ارشد صنایع مهندسی تحلیل سیستمهای اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه امام حسین)ع( -

سوابق اجرایی

*مسئولیت راه اندازی و تصدی معاونت طرح، برنامه و بودجه موسسه مالی، اعتباری انصار

*راه اندازی و تصدی معاونت وام و اعتبارات موسسه مالی و اعتباری انصار

*طراحی منحنی هزینه های اساسی نفر و خانوار

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس)وابسته به بانک انصار( با موضوع فعالیت در -

زمینه های زیر:

*طراحی و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای ایران اطلس در سطح کشور

*طراحی و راه اندازی عرضه اقساطی خودرو در قالب عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک )لیزینگ خودرو(

راه اندازی و تصدی ریاست اداره کل آموزش موسسه مالی اعتباری انصار -

تدریس دروس ذیل در دانشگاه علمی و کاربردی:

*بازاریابی

*طراحی فروشگاه های زنجیره ای

*راه اندازی واحد های صنفی کوچک و متوسط

*برنامه ریزی و مدیریت واحد های صنفی

تدریس علوم بانکداری در دروس ذیل: -

*بانکداری داخلی 1و 2

*اعتبارات و تجهیز منابع

*ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها

*تحویلداری

*سازمان و مدیریت و فتار سازمانی