موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(36 Body) 

محمد علي عسگري

موسسه اعتباري ثامن - معاونت امور شعب
89325123-89325124 
Omoorbanki@Samen.ir 
 

سوابق اجرایی

مدیر مناطق شمال غرب  و مرکز بانک صادرات ایران

رئیس اداره کل رفاه بانک صادرات ایران

عضویت ها

 


 

سمت فعلی:  سرپرست معاونت امور بانکی