موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(30 Body) 

هادي صبور

موسسه اعتباري ثامن - مديريت خزانه و نقدينگي
82072140 
Saboor@Samentavoni.ir 
88792977 
سوابق اجرایی

15 سال خدمت در بانک صادرات