موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(31 Body) 

غلامرضا خيري

موسسه اعتباري ثامن - مديريت خزانه و نقدينگي
02189325145 
 
89325149 
تحصیلات:

کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

سوابق اجرایی

معاون مديريت خزانه

نماينده هيئت مديره در کميته مبارزه با پولشويي

رئیس دایره  آمار و بررسی ها

مسئول پروژه  MIS

عضویت ها

عضو  انجمن حسابداران خبره ايران

عضو و رئيس اتاق فکر

عضو کميته سايت