موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(61 Body) 

مهدي زارع

موسسه اعتباري ثامن - مديريت ساختمان
88672251 
sakhteman@Samentaavoni.ir 
82072328 
سوابق اجرایی

مدیر پروژه برج های دوقلوی تهران(شرکت ثامن سازه عرش

مدیر پروژه موسسه عمران ساحل(سازه های دریایی)

مدیر فنی و مهندس بندر پتروشیمی پارس(موسسه راه ساحل)

کارشناس رسمی دادگستری

مهندس طراح و ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی تهران