موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(38 Body) 

سيد مرتضي حسيني

موسسه اعتباري ثامن - مديريت خدمات و پشتيباني
82072010 
 
82072013 

مديريت امور اجرايي و پشتيباني در مشاغل مختلف سپاه پاسداران

شهردار نواحي منطقه 1 تهران

معاون هماهنگ کننده قرارگاه اقتصادي مقاومتي بوده است.