موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(4 Body) 

علي رضا زاده

موسسه اعتباري ثامن معاونت فن آوري اطلاعات و ارتباطات