موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(8 Body) 

ناصر سيفي

موسسه اعتباري ثامن - مديريت ناحيه 1
 
 
 
 
سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

مدرس دانشکده های علمی کاربردی- سازمان مدیریت صنعتی

مدرس علوم بانکی در بانک های دولتی و خصوصی  و مدرس دوره ای کارشناسی اعتباری

سوابق اجرایی

مدیریت شعب ممتاز بانک ملت به مدت ده سال

کارشناس اعتباری بانک ملت به مدت ده سال

مدیریت منطقه 3 بانک ملت

عضویت ها

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی صنایع یاس

مدیر داخلی شرکت هنکل