موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(13 Body) 

عباس نجفي

موسسه اعتباري ثامن - مديريت ناحيه 3
 
 
 
سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی بانکی گرایش مدیریت بانکی وکارشناسی ارشد مدیریت مالی بانکی گرایشMBA

سوابق اجرایی

مدیر مشتریان تجاری بانک ملت، مدیر شعب مناطق آزاد تجاری-صنعتی، معاون ریالی شعب،  رئیس شعب و رئیس دایره سپرده و خدمات

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آذین تجارت از شرکت های مالی بهساز بانک ملت

مدیر کارگروه صنایع پائین دستی پتروشیمی

مدیر کارگروه سوپر مارکت مالی

 مدیر صنعت پخش و صنایع وابسته

 مدیر کارگروه IT و صنایع وابسته

عضویت ها

عضو ثابت کارگروه بین المللی بانک ملت