موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(36 Body) 

صدراله چمک

موسسه اعتباري ثامن- معاونت طرح و برنامه
02186762685 
 
02186762683 

سمت فعلی:

سرپرست معاونت طرح و برنامه  و بودجه