موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
Organization managers
-(39 Body) 

حسام الدين طباطبائيان

موسسه اعتباري ثامن- معاونت طرح و برنامه
02186762685 
 
02186762683 

سمت فعلی:

 معاونت طرح و برنامه  و بودجه

مدیریت سازمان روش ها