موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
طرح اميد
-(8 Body)  Print

طرح  اميد   :

الف- نرخ سود علي الحساب   ، 10% مي باشد

ب- سود تسهيلات اعطايي با نرخ 12 % محاسبه مي گردد.

ج- حداکثر مدت باز پرداخت تسهيلات 36ماه مي باشد

              د-افتتاح سپرده سرمايه گذاري زيتون 3 و دريافت سود علي الحساب ماهيانه

              ه- پرداخت تسهيلات تا سقف 90 درصد مبلغ سپرده افتتاح شده

تماس با ما