موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
طرح ماندگار
-(246 Body)  Print

درچارچوب اين طرح مشتريان مي توانند ضمن افتتاح سپرده بلند مدت يکساله ماندگار و دريافت سود علي الحساب ماهيانه بانرخ 14% ،نسبت به دريافت تسهيلات مطابق با شرايط زير اقدام نمايند .

نوع تسهيلات

مدت بازپراخت

نرخ تسهيلات

ميزان تسهيلات پرداختي

مبادله اي تقسيطي

حداقل 12 ماه

18%

2 برابر مبلغ سپرده

حداکثر 36 ماه

  1. حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده ماندگار 50.000.000 ريال وحداکثر مبلغ 500.000.000 ريال مي باشد.
  2. متقاضي مي توانند 15 روز پس از افتتاح سپرده ماندگار نسبت به دريافت تسهيلات اقدام نمايد.
  3. تسهيلات پرداختي حداکثر تا سقف 1000.000.000 ريال پرداخت ميگردد.