موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
ارتباط با دايره سهام مديريت حسابداري موسسه
-(107 Body)  Print

توجه :

واريز کنندگان وجوه به حساب هيئت موسس موسسه اعتباري ثامن(در شرف تاسيس)جهت کسب اطلاع از وجوه واريز شده با آقاي حيدري (مسئول دايره سهام) به شماره 02182072033  تماس حاصل فرماييد.

 

روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن

92/8/15