موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
برندگان مسابقه امام رئوف(مرحله اول)
-(40 Body)  Print
برندگان  مرحله اول(سال 1391)

جايزه

نام و نام خانوادگي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

اقدس مقيمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

هديه اديبان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

صديقه اصل دهقان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سيده صديقه فاطمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

ابراهيم اكبرزاده

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عليرضا رستمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

علي محمد اسماعيلي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سهراب صديقي كيا

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

امير صالحي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مينا جباري فر

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سيداحمد جلاليان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي عبدالحسيني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي محمدزاده دوستي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

هديه فياضي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

پرشان گودرزي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه افشاري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

رقيه اسمعيلي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

نرگس صفايي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

5629- مهدي رمضانپور

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عليرضا گوهري فر

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه ثابت تاش

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

شيوا پورحاتمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حسينعلي لطفي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

آيهان جعفريان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مجيد جمالي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

4909- مهدي سلطاني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

نيكا ايده لوئي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

زهرا ملاح زاده

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

هادي رجبي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي ساكت

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي رجبي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محمد امين شريفيان مقدم

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

شايان فرجي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محسن عليان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه پيشگاه شمالي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

علي بخش پيري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي اوقاتيان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهين دهقان پور

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حجت اله دهقان پور

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

وحيد شيرواني فيل ابادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عاطفه قاسمي بغدادآبادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

هايده حقيقي زاد

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهوش جهاندار لاشكي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

شهاب شكرايه

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سيد مهدي خضري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مريم رحمت خواه

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

ابوالقاسم ممبني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

وحيد شيرواني فيل آبادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه بابايي خميني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه جهاندار لاشكي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سيدهاشم حسين زاده ازشهرري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حميد كريمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

........

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

رضا فنجانچي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فاطمه زينال زاده

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

صغري امامي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مرضيه زارع بيدكي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

نفيسه رجائي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فرشاد رضايي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مرضيه آرنگ

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

ريحانه سادات شجاعي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حسن البوغبيش 2394

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

زهرا برهمند

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مدينه محمدي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

اعظم خجسته

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

نرگس مختارآبادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

رضا عسكري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محمد علي برهاني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فروغ افراسيابي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فريبا عليزاده

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عليرضا افراسيابي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محسن حجتي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

شيما پارسا

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مرتضي حقيقت

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عبدالحسين پردل

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

زهرافسايي قطب ابادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حامد ميرپور

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عقيل اذر

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

رويا ميرزاخاني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

فرزانه آقابزرگي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

4342- محسن عبدي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حميد اماني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عاطفه عباسي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حسين بامدادي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

زينب صفي خاني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محسن بهراميان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

6069- حسام رهبري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

ابوذر دادگري

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مصطفي بهراميان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

زهره براني

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

محمدجليليان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي بهراميان

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عبداله براتي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

5525- قاسم فضلي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

عليمراد ترحمي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

حسين افشارزاده

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مليحه رستمي كرجايي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

ذبيح اله نراقي نشلجي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

سيده پانيذ پوربهشتي

برنده جايزه يک ميليون و پانصد هزار ريال

مهدي استادباقري نصرابادي