موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
کوتاه مدت پشتيبان-155798
-(328 Body)  Print

نوع تسهيلات

حداکثر مدت بازپرداخت

پايه معدل گيري (ماه)

نسبت برابري

نرخ سود تسهيلات

مبادله اي تقسيطي

36 ماه

6 ماه

5/1

20%

مبادله اي راس مدت

11 ماه

5 ماه

5/1

22%

 

نسبت تسهيلات به معدل موجودي 6 ماهه و 5 ماهه مي باشد.

-حداکثر مدت باز پرداخت تسهيلات تقسيطي 36 ماه و راس مدت 11 ماه است.

-نرخ سود تسهيلات تقسيطي 20% و راس مدت 22 %

-سقف تسهيلات در قالب طرح فوق يک ميليارد ريال(1000.000.000 ريال) مي باشد.

-جهت کسب اطلاعات بيشتر به نزديکترين شعبه موسسه مراجع نمائيد.