موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
راهنمايي پرداخت اقساط از طريق تلفن بانک موسسه اعتباري ثامن
-(99 Body)  Print
  1. تماس با شماره تلفن 89530
  2. جهت انجام عمليات حساب عدد 2 را انتخاب ميکنيم
  3. شماره حساب را بدون توجه به مميز وارد کرده و کليد ستاره را فشار ميدهيم
  4. رمز اول تلفنبانک را وارد کرده و کليد ستاره را فشار ميدهيم
  5. شماره چهار را جهت خدمات ويژه انتخاب ميکنيم
  6. شماره 3 را جهت پرداخت اقساط انتخاب نماييد
  7. شماره تسهيلات خود را وارد کرده و سپس کليد ستاره را فشار ميدهيم
  8. مبلغ قسط  و جريمه براي ما خوانده ميشود درصورت تاييد کليد يک و در غير اينصورت عدد ديگري را شماره گيري مينماييم
  9. کد پيگيري براي ما خوانده ميشود که بهتر است آن را يادداشت نماييم