موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
حداقل مبلغ سپرده گذاري
-(632 Body)  Print

حداقل مبلغ

سپرده

200000 ريال

جهت افتتاح  حساب و تخصيص سود به سپرده هاي کوتاه مدت روز شمار

500000 ريال

جهت افتتاح حساب و تخصيص سود به سپرده هاي بلند مدت 1ساله و  سپرده هاي  3،6،9  ماهه

200000 ريال

جهت افتتاح  حساب سپرده قرض الحسنه