موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
تسهيلات براساس معدل سپرده کوتاه مدت روز شمار-144594
-(581 Body)  Print

اعطاي تسهيلات مبادله اي تقسيطي ماهيانه

رديف

نرخ اسمي تسهيلات

پايه معدل گيري

(به ماه)

مدت بازپرداخت تقسيطي (به ماه)

نسبت برابري n

1

 

22 %

ارزش آتي

4

12

1

2

6

24

1.5

3

8

36

2

4

10

48

2.5

5

12

60

3

 

 

اعطاي تسهيلات مبادله اي راس المدت / مشارکتي

رديف

نرخ اسمي تسهيلات

پايه معدل گيري (به ماه)

مدت بازپرداخت راس مدت (به ماه)

نسبت برابري n

1

22%

4

5

1

2

6

11

1.5

 

 

حداکثر سقف اعطاي تسهيلات يک ميليارد و پانصد ميليون ريال (1500.000.000) مي باشد