موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
طرح مکمل
-(562 Body)  Print

اعطاي تسهيلات درچارچوب اين طرح و در قبال اعتبار سنجي حساب هاي کوتاه مدت  روزشمار (10%) و مطابق با شرايط جدول زير صورت مي پذيرد.

جمع باز پرداخت به ماه

نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي

مدت فروش اقساطي به ماه

نرخ سود دوران مشارکت

مدت مشارکت به ماه

حداکثر نسبت برابري

زمان معدل گيري (ماه)

42

20%

36

22%

6

2

6

 

نسبت برابري عبارت است از نسبت تسهيلات به معدل موجودي 6 ماهه

پرداخت تسهيلات حداقل 2 ماه پس از افتتاح حساب مي باشد

-حداکثر سقف تسهيلات سه ميليارد ريال (3.000.000.000 ريال) مي باشد.

-جهت کسب اطلاعات بيشتر به نزديکترين شعبه موسسه مراجع نمائيد.