موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شرايط اساسي متقاضيان تسهيلات
-(554 Body)  Print

  شرايط اساسي  متقاضيان  تسهيلات

 • افتتاح حساب ، ايجاد معدل ، يا گردش حساب وفق ضوابط تعيين شده
 • اطمينان از توان بازپرداخت تسهيلات
 • ارائه وثايق و تضمينات لازم وکافي به تناسب مبلغ تسهيلات
 • ارائه مدارک و مستندات متناسب با درخواست به شرح ذيل :

اشخاص حقيقي :

       *  کارت ملي

       *   شناسنامه

       * کارت بازرگاني

       * جواز کسب

       * فاکتور يا پيش فاکتور

       * سند مالکيت مورد وثيقه

       * گردش حساب نزد بانکها وموسسات مالي و اعتباري

       * و ...

جهت اشخاص حقوقي ( شرکتها) :

 • اساسنامه ، شرکت نامه
 • اگهي تاسيس و اگهي تغييرات
 • پروانه بهره برداري
 • جواز تاسيس
 • کارت بازرگاني
 • صورتهاي مالي تاييد شده همراه با گزارش حسابرسي
 • تراز آزمايشي سال جاري
 • ليست حقوق و دستمزد
 • ارائه طرح توجيهي در صورت لزوم
 • گردش حساب نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري
 • تصوير وثايق ملکي
 • پيش فاکتور ، فاکتور (پروفرما)
 • و ...