موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
سامان مجد
-(90 Body)  Print

موضوع شرکت:

عبارتست از ايجاد ، توسعه،راه اندازي و اداره انواع طرحها و واحدهاي توليدي در بخشها و فعاليتهاي مختلف اقتصادي.
شرکت براي حصول به هدف خود مي تواند به عمليات زير مبادرت نمايد:

 
آدرس: تهران ،ميرداماد روبروي بانک مرکزي ، نبش خيابان شهيد تبريزيان، ساختمان ثامن ، پلاک 1 ، طبقه پنجم

تلفن : 22228220  ،  22222725، 22231397

فکس : داخلي 116