موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

ايجاد نگرش مثبت باعث تغيير در روحيه کارکنان مي گردد
معاونت فن آوري و اطلاعات و ارتباطات در بازديد از روابط عمومي ستاد مرکزي و منطقه 3 تهران:

ايجاد نگرش مثبت باعث تغيير در روحيه کارکنان مي گردد

احسان رهنما، معاون برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات و حسين رضوانيان مديريت انفورماتيک و معاونين و کارشناسان مربوطه از بخش هاي مختلف روابط عمومي ستاد مرکزي و همچنين سرپرستي منطقه دو تهران بازديد کردند.

Date:1396/12/12

 

 رهنما در بازديد از دواير و بخش هاي مختلف روابط عمومي ستاد مرکزي و همچنين منطقه 2 تهران از نزديک بر تجهيز سخت افزاري و نرم افزاري ادارات مربوطه کنترل وبر تامين زيرساخت هاي مورد نياز جهت تسهيل در اطلاع رساني بهتر  و خدمت رساني سريعتر روابط عمومي و منطقه 2 تهران تاکيد کرد.

احسان رهنما گفت: ايجاد نگرش مثبت  به طور کلي مثبت انديشي باعث تغيير روحيه کارمندان مي شود ،  از همه مهـمتر اينکه بايد همواره مثبت انديش باشند و سعي کنند که چالـش هاي کوچک در کار ،باعث نا اميدي يا بي انگيزگي آنها نگردد.

معاونت فن آوري و اطلاعات و ارتباطات در ادامه افزود : سازمان ها به دنبال تنظيم روابط خود با دنياي کسب و کار هستند . خلق ارزش و برآورده ساختن انتظارات مشتريان و از سوي ديگر جهاني شدن بازارهاي رقابت و سرعت سريع پيشرفت فناوري عواملي هستند که بر سازمان تاثير دارد و سازمان ها مجبور به داشتن سرمايه هاي فکري و دانش آن براي کسب و حفظ مزيت رقابتي هستند.

وي تصــريح کرد: افزايش سهم موسسه در بازار رقابتي بانکي و  توسعه اشگفت انگيز فن آوري و اطلاعات و ارتباطات جهان و به تبع آن ، دنياي بانکداري را به سرعت دگرگون ساخته به گونه اي که نقش خدمات نوين بانکي در جذب مشتري و بهبود کارايي بانک ها با توجه به هزينه و وقت کارکنان از اهم آنها مي باشد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 2112
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image