اهداي اعضاي بدن فرزند همکار استان اصفهان به بيماران نيازمند
Date:1397/9/20 Visitor: 633
اعضاي بدن پوريا بياتي فرزند چهار ساله ي آقاي سعيد بياتي همکار شاغل در استان اصفهان به بيماران نيازمند اهدا شد


در پي حادثه اي ناگوار در شامگاه شنبه هفته گذشته پوريا بياتي در اثر سقوط از ارتفاع حين بازي کودکانه دچار مصدوميت شديد از ناحيه سر شد و متأسفانه پس از انتقال به بيمارستان و تلاش پزشکان دچار مرگ مغزي شدپس از تأييد مرگ مغزي پوريا، آقاي سعيد بياتي همکار فرهيخته و خانواده محترمشان در اقدامي نيک و خداپسندانه با اهداي اعضاي بدن فرزند دلبندشان بذر سپيده و سحر در مزرعه زندگي کاشتند و نام آن شادروان را جاودانه ساختند