انتصابات جديد در موسسه اعتباري ثامن
Date:1396/10/11 Visitor: 6642
مديريت حسابرسي ،مدير ناحيه 4 امور شعب و مدير امور شعب استان خوزستان موسسه اعتباري ثامن معرفي شدند.


به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن  ، طي حکمي ازسوي مدير عامل موسسه قاسم اصغري مدير حسابرسي  ، محمدرضا سلطان دهقان به عنوان مدير امور شعب ناحيه 4  و علي کاکاوند مدير شعب استان خوزستان   معرفي شدند.قاسم اصغري در گذشته با سمت مديريت حسابداري مديريت ،  مديريت آمار و انفورماتيک و مديريت آمار و برنامه ريزي در موسسه مشغول به فعاليت بوده است و  داراي مدرک تحصيلي دکتراي مديريت استراتژيک مي باشد  . محمدرضا سلطان دهقان از کارکنان موفق بانک صادرات با پست معاون مديريت شعب استان البرز بوده و در موسسه نيز در جايگاه سازماني سرپرست شعب استان البرز فعاليت داشته است .مدير امور شعب استان لرستان ،معاون اعتباري استان لرستان،معاون حوزه 2 خوزستان و دبير کل مديريت اتاق فکر جوان موسسه اعتباري ثامن نيز از سوابق کاري علي کاکاوند است.