موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

معرفي چهار مدير جديد در ثامن

معرفي چهار مدير جديد در ثامن

با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران تسهيلات، حسابداري مديريت، منابع انساني و سازمان و روشها معرفي و منصوب شدند.

Date:1396/5/18

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن، بر اساس اين احکام مصطفي مؤذن به عنوان مدير تسهيلات، قاسم اصغري به عنوان مدير حسابداري مديريت ، حسين اسلامي زاده مدير منابع انساني و سيد حسام الدين طباطبائيان به عنوان مدير سازمان و روشها منصوب شدند.

بر اين اساس مديريت تسهيلات از زير مجموعه مديران معاونت تسهيلات و سرمايه گذاري، مديريت حسابداري مديريت از مديران معاونت مالي ، مديريت منابع انساني جز زيرمجموعه معاونت سرمايه انساني و آموزش و درنهايت مديريت سازمان و روشها ازجمله مديريتهاي معاونت طرح و برنامه موسسه اعتباري ثامن هستند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(4 Body)  Visitor Count: 8947
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image