شاخه بندی اخبار


معرفي چهار مدير جديد در ثامن

معرفي چهار مدير جديد در ثامن
با حکمي از سوي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن مديران تسهيلات، حسابداري مديريت، منابع انساني و سازمان و روشها معرفي و منصوب شدند.
Date:1396/5/18

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن، بر اساس اين احکام مصطفي مؤذن به عنوان مدير تسهيلات، قاسم اصغري به عنوان مدير حسابداري مديريت ، حسين اسلامي زاده مدير منابع انساني و سيد حسام الدين طباطبائيان به عنوان مدير سازمان و روشها منصوب شدند.

بر اين اساس مديريت تسهيلات از زير مجموعه مديران معاونت تسهيلات و سرمايه گذاري، مديريت حسابداري مديريت از مديران معاونت مالي ، مديريت منابع انساني جز زيرمجموعه معاونت سرمايه انساني و آموزش و درنهايت مديريت سازمان و روشها ازجمله مديريتهاي معاونت طرح و برنامه موسسه اعتباري ثامن هستند.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 7280
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image