موسسه اعتباري ثامن ثمره اعتماد شما
شاخه بندی اخبار

اعزام تيم هاي وصول مطالباتي به شعب

اعزام تيم هاي وصول مطالباتي به شعب

سرپرست مديريت شعب اصفهان موسسه اعتباري ثامن با تشريح استراتژي ها در فرآيند وصول مطالبات، از اعزام تيم هاي دايره وصول مطالبات به شعب به منظور بررسي چالشها، و ارائه ي راهکارهاي براي بهبود و تسريع وصول مطالبات خبر داد.

Date:1395/10/13

محمد هدايت در جلسه روساي شعب و دواير ستادي سرپرستي اصفهان عملکرد شعب را در جذب منابع مثبت ارزيابي کرد و با تقدير از تلاش همکاران گفت: در شرايط حساس و رقابتي فعلي، جذب منابع مالي نقش مهمي در پيشبرد اهداف ثامن دارد.

وي با تاکيد بر مصرف بهينه منابع و رشد متوازن در تمامي شاخص ها به همکاران توصيه کرد به معرفي طرح ها و خدمات تسهيلاتي اهتمام ويژه داشته باشند.

سرپرست استان اصفهان ارتقاي بهره وري شعب را درگرو آموزش و توانمند سازي کارکنان جوان عنوان کرد و افزود: ساختارهاي تيمي به عنوان اصلي گريزناپذير در مديريت و کنترل شعب بايد محور اصلي فعاليت ها باشد.

هدايت در انتها نيروي انساني را سرمايه اصلي سازمان دانست و خواستار اشاعه فرهنگ مشارکتي و ايجاد محيطي خلاق و کارا در تمام شبکه شد.

روابط عمومي


Rss Services Print  -(2 Body)  Visitor Count: 1213
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
Security Code: Security CodeChange Image